Deklaracja dostępności strony internetowej Muzeum Niepodległości w Warszawie

Muzeum Niepodległości w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.muzeum-niepodleglosci.pl i www.muzn.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 11.07/2023 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.07.2023 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Artur Pietrzyk , adres poczty elektronicznej: [email protected] Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (22) 826 90 91 wew. 10

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo wystąpić do Muzeum Niepodległości w Warszawie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną lub element strony internetowej lub aplikacji mobilnej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba występująca z żądaniem zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić w sposób w jaki oczekuje przedstawienia jej tej informacji. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Muzeum Niepodległości w Warszawie nie może nastąpić w ww. terminie, Muzeum Niepodległości w Warszawie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. JeżJeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Muzeum Niepodległości w Warszawie niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu . W przypadku, gdy Muzeum Niepodległości w Warszawie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do Muzeum Niepodległości w Warszawie w związku z tym stosowną skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://bip.brpo.gov.pl/pl

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami